تیر ۰۸, ۱۳۹۵

بسم الله الرحمن الرحیم
شهدای مفقودالجسد

    یک شبی پروانگان جمع آمدند     در مضیفی طالب شمع آمدند جمله می‌گفتند می‌باید یکی   کو خبر آرد ز مطلوب اندکی شد یکی پروانه تا قصری ز دور    در فضاء قصر یافت از شمع نور بازگشت و دفتر خود بازکرد    وصف او بر قدر فهم آغاز کرد ناقدی کو داشت در جمع مهی    گفت او را نیست ...
بیشتر بخوانید