همسنگری

arbaeen ۰

باز دگر باره رسید اربعین…

رسید اربعین باز دلم خون شد و چشمم گریست آنکه درین روز چون من نیست کیست؟ باز دگر باره رسید اربعین جوش زند خون حسین از زمین غرق تلاطم شده بحر محیط یک سره...